مَوادَس کُن گٔژھِو

System messages

This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
System messages
First pageپٔتِم صَفہٕبرٛونٛہِم صَفہٕٲخری صَفہٕ
ناو Default message text
Current message text
1movedto2 (کَتھ) (تَرجَمہٕ) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (کَتھ) (تَرجَمہٕ) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (کَتھ) (تَرجَمہٕ) 3D
3d-badge-text (کَتھ) (تَرجَمہٕ) 3D
3d-desc (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (کَتھ) (تَرجَمہٕ) None selected
3d-patent (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Patent permissions:
3d-patents (کَتھ) (تَرجَمہٕ) -
3d-thumb-placeholder (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Loading thumbnail...
about (کَتھ) (تَرجَمہٕ) مُتعلِق
aboutpage (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Project:مُتعلِق
aboutsite (کَتھ) (تَرجَمہٕ) {{GRAMMAR:دُکرٛٲوؠ|{{SITENAME}}}} مُتعلِق
abusefilter (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (کَتھ) (تَرجَمہٕ) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (کَتھ) (تَرجَمہٕ) بُلاک
abusefilter-action-blockautopromote (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Remove from groups
abusefilter-action-disallow (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Disallow
abusefilter-action-rangeblock (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Range-block
abusefilter-action-tag (کَتھ) (تَرجَمہٕ) ٹیگ
abusefilter-action-throttle (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Throttle
abusefilter-action-warn (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Warn
abusefilter-add (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Adding abuse filter
abusefilter-autopromote-blocked (کَتھ) (تَرجَمہٕ) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (کَتھ) (تَرجَمہٕ) talk page blocked
abusefilter-block-user (کَتھ) (تَرجَمہٕ) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (کَتھ) (تَرجَمہٕ) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Submit
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Added by
abusefilter-blocked-domains-attempted (کَتھ) (تَرجَمہٕ) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Add blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Remove blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (کَتھ) (تَرجَمہٕ) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Entry $1 in JSON is invalid - it should be an object with 'domain' and 'notes' fields only, both being strings
abusefilter-blocked-domains-json-error (کَتھ) (تَرجَمہٕ) JSON should be an array
abusefilter-blocked-domains-notes (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Notes
abusefilter-blocked-domains-remove (کَتھ) (تَرجَمہٕ) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (کَتھ) (تَرجَمہٕ) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Reason
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Remove
abusefilter-blocked-domains-remove-title (کَتھ) (تَرجَمہٕ) Remove a blocked domain
First pageپٔتِم صَفہٕبرٛونٛہِم صَفہٕٲخری صَفہٕ
https://ks.wikibooks.org/wiki/خاص:AllMessages پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت